POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej vroclinki.pl (zwana dalej „Sklepem internetowym”). Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupujących za pośrednictwem Sklepu internetowego jest PARTKA BIZNES, Agnieszka Partyka, Ul. Jana III Sobieskiego 22/23, 58-260 Bielawa, NIP 882-177-27-65 (zwana dalej „Administratorem danych osobowych”).
 3. Użytkownik Sklepu internetowego dokonując zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie z Administratorem danych osobowych przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (kontakt z Kupującym) i budowaniu pozytywnych relacji z Kupującymi. W przypadku rejestracji Konta podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Kupującego.
 4. Dane osobowe Kupujących wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane: dla potrzeb kontaktu z Kupującym (przez okres kontaktowania się), i/lub wykonania umowy sprzedaży (do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi) i/lub rejestracji Konta (do czasu usunięcia Konta). Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Kupujących w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu dla którego Kupujący podawał swoje dane. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim innym niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego w celach innych niż wskazane w tymże regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Kupującego.
 6. Administrator danych osobowych informuje także, że Kupujący ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych (do innego administratora lub innego Państwa – w zakresie określonym w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania (poprawiania,) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udzielona przez Kupującego zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 8. Witryna internetowa może zawierać także linki do innych stron internetowych (np. Facebook, Instagrama, Pinterest, Google+) nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Kupujący zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Kupujący czyni to na własną odpowiedzialność.
 9. Strona Sklepu internetowego nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 10. Strona Sklepu internetowego może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Sklepu internetowego na komputerze Kupującego mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.
 11. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Kupującego. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie Sklepu internetowego mogą służyć następującym celom:
  1. zapewnienia prawidłowego działania strony Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;
  2. poprawy wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Kupujący poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;
  3. poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Kupującego, np. loginu;
  4. targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Kupującego.
 1. Strona Sklepu internetowego korzysta także ze zautomatyzowanego systemu monitorującego zachowanie Kupujących i ich aktywność podczas korzystania ze Sklepu internetowego w celu dostosowania jej treści do zainteresowań użytkownika. System monitorowania jest zintegrowany ze Sklepem internetowym, a każdy z Użytkowników sklepu internetowego może w każdym czasie zgłosić sprzeciw do Administratora danych osobowych.
 2. Pliki „cookies“ używane na stronie Sklepu internetowego są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Kupującego. Kupujący może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki, np.
  1. w  przeglądarce Mozilla Firefox – w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Kupującemu możliwość zaznaczenia, że nie chce być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn,
  2. w przeglądarce Microsoft Internet Explorer – w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem Kupujący może regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych,
  3. w przeglądarce Google Chrome – w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia”, a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia „plików cookies”, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki,
  4. w przeglądarce Opera – Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn,
  5. w przeglądarce Apple Safari – w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Kupujący znajdzie w niej liczne opcje dotyczące „plików cookies”,
  6. w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego Kupujący proszony jest o zapoznanie się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta swojego urządzenia mobilnego.
 1. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, Kupujący zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Kupujący posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Kupujący ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
 2. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego i wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Kupującego.
 3. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.
 4. Kupujący proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Kupujący proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 10.05.2019 roku.

Shopping Cart
Scroll to Top