REGULAMIN

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

 1. PARTYKA BIZNES, Agnieszka Partyka, Ul. Jana III Sobieskiego 22/23, 58-260 Bielawa, NIP 882-177-27-65, REGON: 891077596 jest właścicielem sklepu internetowego www.vroclinki.pl – w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej towarów żywnościowych skierowanej do konsumentów oraz przedsiębiorców obejmującej w szczególności pralinki czekoladowe oraz inne wyroby czekoladowe. Sprzedaż prowadzona jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towary żywnościowe, o których mowa w ust. 1 powyżej zwane będą dalej „Produktami”.
 3. Ceny Produktów wymienione na stronie internetowej http://www.vroclinki.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które zostały przedstawione w § 4 ust. 7 Regulaminu.
 4. Zamieszczone na stronie internetowej http://www.vroclinki.pl zdjęcia Produktów są jedynie zdjęciami przykładowymi. Pralinki czekoladowe, wykonane w różnych kształtach, rozmiarach i różnie nazwane, są ręcznie wytwarzane i zdobione, a w związku z czym mogą różnić się wzajemnie od siebie, a ich kształt i wygląd może różnić się od kształtu i wyglądu zaprezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronie internetowej. Opakowania, w które pakowane są Produkty posiadają znaki graficzne producenta, elementy grawerowane, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Osoba zainteresowana, przed złożeniem zamówienia, powinna szczegółowo upewnić się czy każdy element Produktu oraz jego opakowania odpowiada jej oczekiwaniom. Informacje o Produktach oraz o opakowaniach są możliwe do uzyskania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Kontakt z PARTYKA BIZNES jest możliwy:
  1. pisemnie pod adresem, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu,
  2. elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: biuro@vroclinki.pl,
 6. Informacje zawarte na stronie internetowej http://www.vroclinki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 7. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy zostały opisane w § 2 Regulaminu („Składanie i przyjmowanie zamówień”). Stronami umowy sprzedaży jest PARTYKA BIZNES (zwany dalej „Sprzedawcą”) oraz osoba składająca zamówienie (zwana dalej „Kupującym” lub „Zamawiającym”). Kupującym może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Kupujący oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieletnich powyżej 13 roku życia zamówienie musi zostać potwierdzone przez opiekuna prawnego. Dopiero w momencie jego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy za pośrednictwem strony internetowej http://www.vroclinki.pl
 8. Zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej przez Zamawiających do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1422), a także wykorzystywanie strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z żadnego kodeksu dobrych praktyk rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.).
§ 2. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Do zawierania umów sprzedaży dochodzi za pośrednictwem strony internetowej http://www.vroclinki.pl siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący, korzystając ze strony internetowej http:// www.vroclinki.pl dokonuje wyboru Produktów, uzyskuje dostęp do kolejnych zakładek po naciśnięciu odpowiednio oznaczonych interaktywnych przycisków oraz wprowadza dane zaznaczając lub wypełniając pola interaktywnych formularzy (ikon) umieszczonych w kolejnych zakładkach. Pola oznaczone (*) są polami, których zaznaczenie (wypełnienie) jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy sprzedaży, bez zaznaczenia (wypełnienia) których nie jest możliwe przejście do kolejnej zakładki w procedurze zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzanych danych, w celu ich skorygowania, w każdym momencie Kupujący ma możliwość powrotu do poprzedniej zakładki po naciśnięciu przycisku „Powrót do koszyka” lub innego o podobnej treści. Skorygowanie ewentualnych błędów jest możliwe także w zakładce „Zamówienie”, o której mowa w ust. 9 poniżej. Kupujący ma także możliwość założenia tzw. konta. Założenie konta umożliwia, po zalogowaniu, m. in. dostęp do informacji dotyczących stanu realizacji zamówienia oraz wcześniej zamówionych Produktów.
 4. Wybór Produktów jest możliwy za pomocą przycisku znajdującego się obok karty Produktu – „Dodaj do koszyka”. Kupujący może też dokonać wyboru ilości zamawianych Produktów. Kupujący ma także możliwość wyboru Produktów z pozycji strony danego Produktu za pomocą ikony koszyk lub za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”, jak również wyboru ilości Produktów. Na stronie danego Produktu dostępne są także informacje dotyczące możliwości odbioru Produktu w jednym z lokali wymienionych w zakładce Kontakt
 5. Po wybraniu Produktu oraz jego ilości Kupujący kierowany jest do zakładki „Koszyk”. W tej zakładce Kupujący otrzymuje dostęp do informacji o wybranych Produktach, ich ilości, cenach poszczególnych Produktów oraz łącznej cenie wybranych Produktów. Kupujący może zmienić ilość wybranych Produktów.
 6. W zakładce „Koszyk” Kupujący ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów dostawy:
  1. Kurier,
  2. odbiór osobisty w jednym z lokali pn. Lody z Krzyckiej  i w takim przypadku Kupujący wybiera z listy lokal, w której zamówienie zostanie przygotowane do odbioru.
 7. Po wybraniu sposobu dostawy, Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności. Wybór spośród podanych sposobów płatności uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy, i tak:  w przypadku wybrania sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera (w zależności od opcji) Kupujący może wybrać spośród płatności przed dostawą lub płatności w momencie odbioru towaru od kuriera  (por. § 3 Regulaminu),
 8. Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Zamawiam”. W zakładce „Zamówienie” Kupujący:
  1. ma możliwość wprowadzenia i poprawiania danych,
  2. w polu „Komentarz” ma możliwość podania uwag dotyczących zamówienia lub dostawy, wyboru odpowiednich smaków pralinek itp.; uwagi te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który będzie się jednak starać zrealizować je w miarę możliwości; wykonanie umowy przez Kupującego nie jest uzależnione od zrealizowania przez Sprzedawcę uwag zawartych w polu „Komentarz”,
  3. ma możliwość wskazania innego adresu dostawy niż adres Kupującego; adres dostawy musi być adresem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. jest proszony o zaakceptowanie Regulaminu, zasad polityki poufności oraz potwierdzenie wieku.
 9. Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”. Kupujący kierowany jest do zakładki „Zamówienie złożone”. Złożone zamówienie jest pochodzącą od Kupującego ofertą zawarcia umowy kierowaną do Sprzedawcy.
 10. Po złożeniu zamówienia wyświetla się komunikat o treści „Dziękujemy za złożenie zamówienia” wraz z podaniem m.in. numeru zamówienia. Kupujący, na podany adres poczty elektronicznej, otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej zostaje wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawarte w wiadomości elektronicznej e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim jest oświadczeniem o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w ust. 10 powyżej.
 11. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w ust. 11 powyżej dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż w razie dokonania zamówienia przez osobę niepełnoletnią – do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero w chwilą potwierdzenia zamówienia przez opiekuna prawnego. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę i odebrać zamówiony Produkt.
 12. Jeżeli pomimo podania przez Kupującego niekompletnych lub oczywiście nieprawdziwych danych lub wskazania adresu dostawy położonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, doszło do zawarcia umowy, Sprzedawcy przysługiwać będzie umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do trzech dni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się poprzez oświadczenie złożone Kupującemu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed terminem. Jeżeli Kupujący zapłacił już za Produkty, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty w terminie 14 dni od dnia złożenia Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 13. W wiadomości elektronicznej e-mail, o której mowa w ust. 11, powyżej znajdować się będzie także link do Regulaminu. Umożliwia to Kupującemu przejście do Regulaminu oraz jego wydrukowanie w celu zachowania jego treści na piśmie.
 14. W razie nieotrzymania wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, o której mowa w ust. 11 powyżej, Kupujący proszony jest o kontakt z PARTYKA BIZNES.
 15. W każdym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Kupującym w celu weryfikacji złożonego zamówienia.
§ 3. ZASADY ZAPŁATY CENY
 1. 1. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:
  1. płatność przelewem bankowym na numer rachunku bankowego PARTYKA BIZNES o numerze 96102052420000220202621324; w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia,
  2. płatność za pomocą systemu PayU,
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę do rąk kuriera przy doręczeniu przesyłki.
 3. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w ust. 1 lit. b) lub lit. c) powyżej, Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży przy wykorzystaniu wybranego sposobu płatności. Obsługę płatności za pomocą systemu PayU świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.
§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA PRODUKTÓW
 1. Realizacja zmówienia przez Sprzedającego polega na skompletowaniu Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży, dodatkowego ich opakowania w sposób opisany w § 6 ust. 2 Regulaminu oraz zapewnienia możliwości odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazane przez Kupującego. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 dnia do 3 dni powszednich od poniedziałku do piątku niebędącymi jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy i rozpoczyna bieg w zależności do wybranego przez Kupującego sposobu płatności:
  1. w przypadku płatności przelewem bankowym – od dnia zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedającego,
  2. w przypadku płatności za pomocą systemu PayU – od dnia autoryzacji transakcji,

Termin realizacji zamówienia obejmującego Produkty, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu może być dłuższy o jeden dzień roboczy.

 1. Wysyłanie przesyłki kurierem następuje za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej Regulamin Przewoźnika dostępny jest na stronie http://furgonetka.pl. Wysłanie przesyłki następuje od poniedziałku do piątku w dni niebędące jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy. Przewoźnik podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Przesyłki wysyłane na adresy firm, szpitali, hoteli, banków, urzędów administracji publicznej itp. mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu i w takich przypadkach nie będą doręczane do rąk własnych Odbiorcy.
 2. Odbiór w lokalach LODY Z KRZYCKIEJ jest możliwy w godzinach pracy. Kupujący ma 30 dni na odbiór Produktów w lokalu liczonych od dnia otrzymania wiadomości o możliwości odbioru Produktów. W celu odbioru Produktów w lokalu pn. LODY Z KRZYCKIEJ, Kupujący powinien podać następujące informacje: numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
 3. Wiadomości o możliwości odbioru Produktów, o których mowa w ust. 2 powyżej, zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej Kupującego podany przy składaniu zamówienia. Godziny otwarcia poszczególnych punktów odbioru Klient ma możliwość sprawdzenia na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”
 4. Informacja o realizacji zamówienia dostępna jest drogą mailową, telefonicznie lub, jeśli Kupujący założył konto, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu w sklepie internetowym www.vroclinki.pl.
 5. Wartość każdego zamówienia jest powiększona o:
  1. opłatę za przesyłkę kurierską wg cennika operatora,
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat, o których mowa w ust. 7 powyżej oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Do każdej umowy wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT przesyłana jest w formie elektronicznej – jako załącznik do wiadomości elektronicznej e-mail – na adres e-mail Kupującego podany przy składaniu zamówienia, po wysłaniu przesyłki. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody (akceptacją) przez Kupującego na przesłanie mu faktury VAT w formie elektronicznej. W przypadku osobistego odbioru faktura VAT wydawana jest przy odbiorze.
 8. Powierzenie przesyłki Przewoźnikowi przez Sprzedawcę uważane będzie za wydanie rzeczy Kupującemu. Jeżeli Produkt ma być przesłany Kupującemu będącemu konsumentem za wydanie rzeczy Kupującemu będzie uważane przekazanie przesyłki przez Przewoźnika adresatowi lub osobie upoważnionej do odbioru przesyłki w imieniu adresata. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło naruszenie przesyłki proszony jest, przed przyjęciem przesyłki, zażądać od kuriera sporządzenia protokołu stwierdzającego szkodę. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący jest zobowiązany zgłosić ten fakt Przewoźnikowi niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od dnia odbioru przesyłki. W pozostałych przypadkach przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w czasie przewozu.
 9. W przypadku odbioru osobistego w lokalach LODY Z KRZYCKIEJ za wydanie rzeczy Kupującemu będzie uważane odebranie przesyłki.
 10. Przesyłki nieodebrane mogą zostać zniszczone w terminie 7 dni od dnia zwrotu do Sprzedawcy.
 11. Osoba, która przy składaniu zamówienia wprowadziła niekompletne lub nieprawdziwe dane, co naraziło Sprzedawcę na szkodę, będzie ponosić wobec Sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach internetowych opisujących dany produkt.
§ 5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
 1. Produkty należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Optymalna temperatura do przechowywania Produktów to 18-20 °C.
 2. Data minimalnej trwałości Produktów oznaczona jest na załączonej broszurze informacyjnej wraz ze składami Produktów.
§ 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ulec ukruszeniu lub ułamaniu w czasie przewozu, co nie obniża walorów smakowych i wartości Produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Kupującemu. Okoliczności te powinny zostać wzięte pod uwagę przez Kupującego przed złożeniem zamówienia.
 2. Każdy Produkt zapakowany jest w oryginalne opakowanie. Dodatkowo Produkt lub Produkty składające się na zamówienie, zostają przed wysyłką owinięte przezroczystą folią oklejoną naklejkami. Dodatkowo dla celów przewozu, Produkty są umieszczane w ochronnym pudełku.
 3. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktu bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego będącego konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.
 6. Reklamacja dotycząca wady fizycznej sprzedanego Produktu, powinna być wysłana w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Dopuszcza się złożenie reklamacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Wiadomość e-mail z reklamacją powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 6 lit. b) Regulaminu. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy w wysokości nie wyższej jednak niż koszt wysłania pocztowej paczki ekonomicznej o tego typu rozmiarach za potwierdzeniem odbioru określony w cenniku Poczty Polskiej S.A.
 7. Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z reklamowanym Produktem. W razie uwzględnienia reklamacji, dalszy sposób postępowania zależy od oświadczeń lub żądań reklamacyjnych złożonych przez Kupującego, zgodnie z treścią ust. 4 i 5 powyżej: a) w przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy, Kupujący obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy wszystko, co Kupujący otrzymał od Sprzedawcy na mocy umowy, a Sprzedawca obowiązany jest to przyjąć; Kupujący, który odstąpił od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczył, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania; zwrot świadczenia na rzecz Kupującego będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie; b) wymiana Produktu na wolny od wad lub usunięcie wady powinno nastąpić w terminie kolejnych 14 dni; c) zwrot różnicy pomiędzy ceną uiszczoną przez Kupującego a ceną obniżoną zgodnie z jego żądaniem powinien nastąpić w terminie kolejnych 14 dni.
 8. Sprzedawca nie uwzględni reklamacji:
  1. opartych na różnicy w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) Produktów, wynikających z różnych ustawień monitora komputerowego,
  2. opartych na zmianie materiałów użytych do produkcji opakowań, ich wzorów, faktur i kolorów.
 9. W razie nieuwzględnienia reklamacji, reklamowany Produkt będzie mógł zostać ponownie wysłany przez Sprzedawcę na koszt Kupującego za pośrednictwem Przewoźnika.
 10. Sprzedawca informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 – 069 Wrocław.
§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 1. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., Poz. 827 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Przewoźnik,
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Pismo z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że Kupujący będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Kupujący. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedającego.
 3. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Kupującego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
§ 8. WZORY I PRÓBKI

Przesyłane próbki lub wzory produkcyjne stanowią jedynie informację poglądową i nie są podstawą do składania zamówienia.

§ 9. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez stronę internetową polegają na umożliwieniu Kupującym dokonywania zakupów, w szczególności z wykorzystaniem konta, a także na udostępnieniu usługi „Dodaj opinię” oraz usługi polecenia produktu w serwisach społecznościowych szczegółowo wskazanych na poszczególnych stronach internetowych zawierających opis danego produktu oraz usługi otrzymywania drogą mailową informacji handlowych, marketingowych, reklamowych od Sprzedawcy.
 2. Korzystanie z usługi konta wymaga dokonania przez Kupującego a rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, adres email będący jednocześnie loginem) oraz ustalenia indywidualnego hasła. Na adres e-mail Kupującego wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Kupujący korzystający z loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedawcy.
 4. Każdy Kupujący może posiadać tylko jedno konto. Konto jest niezbywalne, Kupującemu nie wolno korzystać z konta o innych Kupujących oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym loginu i hasła.
 5. Usługa „Dodaj opinię” pozwala na zamieszczenie oceny Kupującego o danym produkcie na stronie na której znajduje się opis danego produktu oraz ocena w pięciogwiazdkowej skali, po uprzedniej akceptacji takiej opinii przez Sprzedawcę. Kupujący nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedawcy, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 6. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedawcę nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, Kupujący dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedawca jedynie zapewnia Kupującym odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedawcy. Każdy z Kupujących ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 7. Kupujący nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Kupujących jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie konta oraz pozostałych usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Sprzedawca może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem konta jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania strony internetowego,
  2. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  4. Sprzedawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta,
  5. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych
  6. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony internetowej. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedawcę wskazane w niniejszym regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Kupujący proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: strony internetowej biuro@vroclinki.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Kupujący proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub loginu, którym posługują się w dostępie do konta oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 11. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kupujący dokonując Zamówienia przy użyciu strony internetowej http://vroclinki.pl i/lub rejestrując konto lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedawcą przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji konta oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Kupującym) oraz budowaniu pozytywnych relacji z potencjalnymi Kupującymi. W przypadku rejestracji konta podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Kupującego.
 2. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane są przez Sprzedawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Kupującego: dla potrzeb kontaktu z Kupującym (przez okres kontaktowania się z Kupującym), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia konta jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym lub rejestracji konta (do czasu usunięcia konta).
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Kupującym i/lub wykonania Umowy lub rejestracji konta. Dane osobowe udostępnione Sprzedawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie, w innym celu niż wskazane w regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Kupującego.
 4. Sprzedawca informuje także, że Kupujący ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Kupującego cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Kupujący ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Sprzedawca niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Kupującego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Kupującego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, Kupujący zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.vroclinki.pl , a Kupujący posiadający utworzone konto otrzymają informację o zmianach w regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, Kupujący ma prawo do rezygnacji z korzystania ze strony internetowej i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Kupującego do rezygnacji z korzystania ze strony internetowej w każdym czasie
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej http://www.vroclinki.pl
 4. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 6. PARTYKA BIZNES  nie ponosi odpowiedzialności za zamiany treści regulaminów, do których linki zostały zamieszczone w Regulaminie. Kupujący powinien zapoznać się za każdym razem z aktualną treścią tych regulaminów.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2019 roku.

Shopping Cart
Scroll to Top